Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekty

Projekty

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých:

   Miesto realizácie: ZŠ s VJM Viktora Szombathyho - Jesenské

       Čas realizácie aktivít projektu: od 02.2010 - do 01.2012

Popis: http://www.zsszombathyho.sk/tmp/image/ministerstvo.gif

Popis: http://www.zsszombathyho.sk/tmp/image/ovp.jpg Popis: http://www.zsszombathyho.sk/tmp/image/eu.jpg

 1, Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

ITMS kód Projektu

26130130029

Operační program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

Opatrenia

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľ projektu

Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrbných na trhu práce

Špecifických cieľ Projektu 1

Analyzovať potreby a následne preškoliť pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít

Špecifických cieľ Projektu 2

 Pripraviť a vytvoriť pedagogickú dokumentáciu, učebné texty, učebné pomôcky

Špecifických cieľ Projektu 3

Implementovať pedagogickú dokumentáciu do vzdelávacieho procesu s pomocou didaktickej techniky a didaktických pomôcok s cieľom vytvoriť podmienky pre úspešné pôsobenie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávacom procese

Špecifických cieľ Projektu 4

 Imlementovať programy na uľahčovanie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní prostredníctvom e-learningového vzdelávania  

 

Modernizácia vzdelávacieho procesu:

Popis: http://www.zsszombathyho.sk/tmp/image/mvp.jpg

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

 

INFOVEK Slovensko:

 

Popis: http://www.zsszombathyho.sk/tmp/image/infovek.gif

Konkrétnym cieľom Projektu INFOVEK Slovensko bolo celoplošné napojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, spojené s využitím tohto média v pedagogickom procese. Takto sa školy stanú centrami, ktoré budú šíriť po celom Slovensku proces informatizácie spoločnosti – od žiakov, študentov, pedagógov až po rodičov. Naša škola sa zapojila do INFOVEKU os roku 2001 a získala nové počítače,  internet pre škola, nové techniky na využitie IKT vo výučbe.

Učitelia sa pravidelne vzdelávajú v oblasti IKT.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria