Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie slobody 141 Jesenské - Feled
Adresa školyNámestie Slobody 141
Telefón+421 x 047/5698425
E-mailjesenske@zsszombathyho.sk
WWW stránkahttps://www.zsszombathyho.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Katarína Kovácsová0917699924jesenske@zsszombathyho.sk
ZRŠIng. Erika Makó Kovács0907884304jesenske@zsszombathyho.sk
ZRŠIng. Ágnes Molnár Sósik0905627084jesenske@zsszombathyho.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoDátumTitl., Priezvisko, meno
predsedaMgr. Hriňová Angelika  
pedagogickí zamestnanciMgr. Pelle Oliver  
nepedagogický zamestnanciAttila Nemeš  
zástupcovia rodičovMgr. Molnár Ágnes01.12.2022Mgr. Imreczeová Beáta
 Ing. Vargová Tímea  
 Bartová Andrea  
 Mgr. Vincze Annamária  
zástupca zriaďovateľaBarta Ladislav01.12.2022Mihályi Gábor
 Ing. Borbás Tibor01.12.2022Kisantalová Henrieta
 Ing. Pál Attila  
 Csobová Zuzana  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Jesenské
SídloObecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
Telefón+421475698283
E-mailobec@jesenske.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rady školy zasadala v školskom roku 2022/2023 iba raz, dňa 12.10.2022.

Na zasadnutí bol navrhnutý a schválený plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2022/2023. Rada školy schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledky v školskom roku 2021/2022. Riaditeľka školy, ako pozvaný hosť, oboznámila členov s personálnym obsadením a počtom tried v školskom roku 2022/2023, ročným plánom a školským poriadkom školy, čerpaním financií, plánovanými investíciiami v školskom roku 2022/2023, ako aj s projektmi a aktivitami, ktoré sa uskutočnili v školskom roku 2022/2023. Rada školy prerokovala tiež ŠkVP na šk. rok 2022/2023 podľa § 7 ods. 2 z8kona 245/2008 Z.z.

Rada školy prerokovala a schválila príslušné dokumenty a ubezpečila riaditeľku školy o spolupráci v budúcnosti.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Rada školy Mgr. Angelika Hriňová 
ZO OZMgr. Edita ŠrámekováZástupca zamestnancov
Zväz maď. pedagógovMgr. Ladislav Rabec
Zväz maďarských rodičov pri ZŠ s VJM V.Szombathyho Ing. Tímea Vargová
Metodické združeniaMgr. Katarína Simonová1. stupeň
Pálová ZuzanaŠKD
Predmetové komisieMgr. Beáta ZagyiováJazyky
 Mgr. Edita ŠrámekováSpoločenskovedné predmety
Mgr. Iveta SinglárováPrírodovedné predmety
  

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 486

Počet tried: 22

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22223333222
počet žiakov283437418281716547486
z toho v ŠKD212327243    98

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet odborných zamestnancovPočet úväzkov odborných zamestnancov
TPP32526500
DPP9210200
Znížený úväzok100000
ZPS000000
Na dohodu100,09000
MD303000

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov13334
vychovávateľov044
asistentov učiteľa022
pedagogických asistentov033
spolu04343

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.A, 5.B, 5.C, 6.B, 6.C, 7.C, 9.AMatematika33
5.B, 5.C, 6.C, 7.B, 7.CSlovenský jazyk a slovenská literatúra23
5.B, 5.C, 6.B, 7.B, 7.C, 8.A, 8.BTechnika7
7.CFyzika1
5.B, 5.C, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.BInformatika10
5.C, 8.BGeografia3
8.BMaďarský jazyk a literatúra5
6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.AVýtvarná výchova6
5.B, 5.C, 7.B, 7.C, 8.D, 8.A, 8.BEtická výchova7
6.C, 7.B, 8.A, 8.B, 8.DHudobná výchova5
9.AChémia1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Výsledky súťaží v školskom roku 2022/2023

 

 

 

Priezvisko a meno žiaka

Názov súťaže

Kolo

Umiestnenie

 

II.A

Vincze Áron

Dobré slovo

školské

3.miesto

 

II.A

Vincze Áron

Dobré slovo

okresné

3.miesto

 

II.A

Béres Márton

Dobré slovo

školské

2.miesto

 

II.A

Béres Márton

Zrínyi Ilona matematická súťaž

školské

úspešný riešiteľ

 

III.S

Bódiová Barbara

Dobré slovo

školské

1.miesto

 

III.S

Fejes Áron Csaba

Dobré slovo

školské

1.miesto

 

III.S

Fejes Áron Csaba

Dobré slovo

okresné

mimoriadne ocenenie

 

III.S

Pelleová Štefánia

Zrínyi Ilona matematická súťaž

školské

úspešný riešiteľ

 

IV.A

Vincze Mátyás Péter

Dobré slovo

školské

3.miesto

 

IV.A

Vincze Mátyás Péter

Pytagoriáda

školské

úspešný riešiteľ

 

IV.A

Čavnicky Patrik

Pytagoriáda

školské

úspešný riešiteľ

 

IV.A

Forró Kristofer

Pytagoriáda

školské

úspešný riešiteľ

 

IV.A

Borbáš Dávid

Pytagoriáda

školské

úspešný riešiteľ

 

III.S

Imrecze Mátyás

Dobré slovo

školské

2.miesto

 

VII.A

Mogyoródi Otto

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

VII.V

Kárász Dávid

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

VIII.A

Hricko Miguel

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

VIII.A

Nagy Dániel

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

IX.A

Zagyi Lóránt

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

IX.B

Balog Szabolcs

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

IX.B

Radič Brayan

Futsal – starší žiaci

okresné

2.miesto

 

V.A

Pelle Oliver

Pytagoriáda

školské

postupujúci

 

VI.A

Pálová Bianka

Dobré slovo

školské

2.miesto

 

VIII.A

Bohóová Jessica

Dobré slovo

školské

2.miesto

 

IX.A

Rajkovics Alexandra

Dobré slovo

okresné

2.miesto

 

III.M

Danyi Ľudovít

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

III.S

Pelleová Štefánia

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

III.S

Batta Noel

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

IV.B

Balogová Csenge

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

IV.A

Čavnický Patrik

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

IV.A

Borbáš Dávid

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

III.S

Fejes Áron Csaba

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

V.B

Balog Emil

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

V.A

Pelle Oliver

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

V.A

Barta Zsolt

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

VII.A

Barta Dominik

Geografická Olympiáda

okresné

14.miesto

VII.A

Šaranko Daniel

Geografická Olympiáda

okresné

13.miesto

V.C

Bari Adrián

Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho

obvodné

Strieborné pásmo

VII.B

Kárász Zoltán

Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho

obvodné

Bronzové pásmo

VIII.A

Bohóová Jessica

Celoštátna súťaž Mihálya Tompu

okresné

Bronzové pásmo

IX.A

Rajkovicsová Alexandra

Celoštátna súťaž Mihálya Tompu

okresné

Bronzové pásmo

IX.A

Fejesová Bíborka

Súťaž v runovom písme

medzinárodné

2.miesto

IX.A

Molnár Virág Lilla

Literárna súťaž Katedra

celoštátne

3.miesto

IX.A

Tóth Balázs

Literárna súťaž Katedra

celoštátne

3.miesto

IX.A

Singlár Máté

Literárna súťaž Katedra

celoštátne

3.miesto

VIII.A

Danyiová Tünde

Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho

celoštátne

Strieborné pásmo

VIII.A

Danyiová Tünde

Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho

obvodné

Zlaté pásmo

IX.A

Molnár Virág Lilla

Súťaž – Hungarikum

medzinárodná

2.miesto

IX.A

Singlár Máté

Súťaž – Hungarikum

medzinárodná

2.miesto

IX.A

Fejesová Bíborka

Súťaž – Hungarikum

medzinárodná

2.miesto

VIII.A

Oláh Balog Denis

Olvasni jó! – literárna súťaž

celoštátne

9.miesto

VIII.A

Máté Tomáš

Olvasni jó! – literárna súťaž

celoštátne

9.miesto

VIII.A

Mátéová Anna Viktória

Olvasni jó! – literárna súťaž

celoštátne

9.miesto

VII.A

Majdiak Dávid

Fašiangy na Gemeri a Malohonte

okresné

2.miesto

VIII.A

Ruszóová Miriam

II.výtvarná výzva

celoštátne

Ocenenie

VIII.A

Lakatošová Rebeka

II.výtvarná výzva

celoštátne

Ocenenie

VI.B

Ráczová Vivien

Olympiáda v anglickom jazyku

školské

2.miesto

IX.A

Fejesová Bíborka

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné

7.miesto

IX.A

Balogová Ibolya

Olympiáda v anglickom jazyku

okresné

9.miesto

VII.A

Barta Dominik

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

145.miesto

VII.A

Šaranko Daniel

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

145.miesto

VIII.A

Antal Dávid

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

53.miesto

VIII.A

Váradi Šimon

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

67.miesto

VIII.A

Nagy Dániel

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

115.miesto

VIII.A

Oláh Balog Denis

Pannon – biologická súťaž

medzinárodná

72.miesto

V.A

Pelle Oliver

Malý futbal mladších žiakov ZŠ

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov ZŠ

 

 

 

 

Futbal spája – futbal žiakov ZŠ

základné

 

1.miesto

V.A

Radič Koloman

V.B

Fodor Guliano

V.A

Pelle Oliver

V.A

Radič Koloman

V.B

Fodor Guliano

VI.A

Bőd Ákos

okresné

2.miesto

VI.A

Tóth Ábel

VI.A

Vincze Zalán

VI.B

Lakatoš Štefan

VI.B

Rácz Marcello

VII.A

Bari Róbert

VII.A

Mogyoródi Ottó

okresné

8.miesto

VI.C

Kárász Kevin

VIII.B

Nagy Dániel

VI.B

Váradi Dominik

VI.A

Mátéová Jazmina

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

V.B

Horváthová Jázmin

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

VII.A

Oláhová Jázmin

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

VI.B

Ráczová Vivien

English star

celoslovenské

Úspešný riešiteľ

VII.B

Kárász Zoltán

Celoštátna súťaž Mihálya Tompu

školské

3.miesto

VI.A

Sarvaš Jaroslav

Katedra – literárna súťaž

celoštátne

59.miesto

VI.A

Pálová Bianka

Katedra – literárna súťaž

celoštátne

59.miesto

VI.A

Czeneová Jázmin

Katedra – literárna súťaž

celoštátne

59.miesto

VI.A

Pálová Bianka

Celoštátna súťaž Mihálya Tompu

okresné

Bronzové pásmo

VI.A

Harkályová Sofia

Súťaž v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho

okresné

Bronzové pásmo

V.A

Mátéová Jazmina

Száll a rege – vlastivedno-literárna súťaž

školské

1.miesto

V.A

Radičová Alexandra

Száll a rege – vlastivedno-literárna súťaž

školské

1.miesto

V.A

Pelle Oliver

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

V.A

Varga Máté Péter

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

V.A

Barta Zsolt

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

VII.A

Mogyoródi Otto

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

VII.A

Šaranko Daniel

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

VII.A

Ruszó Štefan

Katedra – literárna súťaž

medzinárodné

Úspešný riešiteľ

VII.A

Bari Róbert

Olvasni jó! – literárna súťaž

školské

3.miesto

VII.A

Balogová Ibolya

Olvasni jó! – literárna súťaž

školské

3.miesto

VII.A

Lakatošová Agneša

Olvasni jó! – literárna súťaž

školské

3.miesto

IX.A

Rajkovics Alexandra

Dobré slovo

celoštátne

4.miesto

IX.A

Fejesová Bíborka

Poznaj slovenskú reč

okresné

2.miesto

VIII.A

Mátéová Anna Viktoória

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Bőd Mátyás

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Czikorová Boglárka

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Czikorová Zsófia

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Fejesová Bíborka

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Gažo Zoltán

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Habodászová Emma

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Kisfaludi Ákos

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Matovics Justin

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Molnár Virág Lilla

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Rajkovics Alexandra

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Singl§r Máté

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Tóth Balázs

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Vincze Zsombor

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Daniová Karolína

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

IX.A

Ruszóová Kornélia

Podunajská Jar

celoštátne

diamantové pásmo

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Kultúrne podujatia a iné aktivity v školskom roku 2022/2023:

- 6. október - Kultúrny program - Pamiatka na 13 aradských mučeníkov

- Týždeň gemerských tradícií - 1. stupeň

- Milión detí sa modlí ruženec

- Exkurzia - Ochtinská aragonitová jaskyňa - 8-9. ročník

- Exkurzia Kvapľová jaskyňa Domica

- Návšteva Knižnice Mateja Hrebendu

- Kampaň Červené stužky

- Vianoce - sviatočný kultúrny program - divadelné predstavenie Dievčatko so zápalkami, Vianočné koledovanie v Jesenskom.

- Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - zbierka

- Kurz sánkovania Kokava Línia

- Karneval - 1. stupeň

- Kurz korčuľovania

- Plavecký kurz

- Lyžiarsky kurz

- Deň otvorených dverí pre škôlkarov

- Stretnutie autora s čitateľmi - Farkas Ottóíró-deák találkozó

- 15. marec - pamätný deň pri pamätníku Vécseyho - 15. marec 1848 - Deň boja za slobodu.

- Týždeň vedy a techniky - 2. stupeň

- Po stopách Petőfiho - exkurzia

- Oslávenie Dňa matiek - veľkolepý kultúrny program v Dome kultúry v Jesenskom

- Tanečný kurz ukončený Venčekom - 8. ročník

- Škola v prírode - 1. stupeň

- Pedagogický projekt - Petőfi

- Deň Detí

- Koncert Zsapka, Vadkerti

- Határtalanul - Bez hraníc - Chorvátsko - 22 žiakov

- Letný tábor - Základy ovládania plachetnice

- Zápis do Pamätnej knihy - Becsületkönyvbe való írás

- Športový deň v obci Jesenské - vystúpenie Mažoretiek.

- Zber papiera - vyhodnotený v prvom a aj druhom polroku

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

V školskom roku 2022/2023 boli školou realizované projekty:

Národný projekt NPPoP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávanie a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Národný projekt !Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v základných školách prostredníctvom podproy pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Projekt NPPoP sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V školskom roku 2022/2023 bol vytvorený podporný tím pozostávajúci 3 pedagogických asistentov.

Školské ovocie - projekt

Ajv školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do projektu Školské ovocie za účelom zabezpečenia ovocia pre žiakov raz týždenne. Cieľom bolo aj zdôrazniť dôležitosť zdravého stravovania sa a konzumácie ovocia.

Projekty

SEPTEMBER

 

Britská kráľovná Alžbeta II. – II. Erzsébet brit kiráklynő  - posledný týždeň v septembri/szeptember utolsó hete – PaedDr. Mária Kovácsová

 

Stavanie skalky – Sziklakertépítés – Mgr. Oliver Pelle

 

Deň rozprávok -  A mese napja – 30.9.2022 – 1 – 4. roč. - Mgr. Adriena Greksa, Mgr. Edit Suhajda

 

OKTÓBER

 

 

Základy prvej pomoci – ŠKD 1-4. ročník – Az elsősegélynyújtás alapjai – Iskolai klub 1-4. évfolyam – október 2022 -  Zuzana Pálová

 

Európsky týždeň športu – A sport európai hete – október 2022 – Mgr. Norbert Czene

 

Kampaň Červené stužky – Kampány: Piros szalag – september – 1. december 2022 – Mgr. Edita Šrámeková, Mgr. Emese Varga

 

 

Zdravý životný štýl - Egészséges életmód október – Mgr. Iveta Singlárová

Miluj a chráň zvieratá – 1-4. ročník  „Szeresd és védd az állatokat“ 1-4. ôvfolyam –– 4. október 2022 – Mgr. Katarína Simonová, Mgr. Perla Verébová

 

NOVEMBER

 

Projekt Haloween – Haloween projekt – 2.11.2022 – 4.11.2022 – Mgr. Tímea Nagyová

 

Týždeň Vedy a techniky – A tudomány és technika hete – november 2022 – Mgr. Oliver Pelle, Mgr. Angelika Hriňová

 

Európsky týždeň boja proti drogám – A drogok elleni küzdelem hete -14-18. november 2022 – PaedDr. Zoltán Imrecze, Mgr. Marta Veresová

 

DECEMBER

 

Slovenské tradície a zvyky I. – Szlovák hagyományok és szokások I. – Mgr. Veronika Pelleová Povinská, Mgr. Emese Varga

 

Deň ľudských práv – Az emberi jogok világnapja – 10. december 2022 - PaedDr. Zoltán Imrecze, Mgr. Marta Veresová

 

Spoznávanie ľudových zvykov – ŠKD 1-4. ročník – Népi hagyományok megismerése – Iskolai klub 1-4. évfolyam – Bc. Veronika Speváková

 

MAREC

 

Projekt Petőfi – „A szabadságharc költője” – Petőfi projekt – Mgr. Ladislav Rabec

 

Marec – mesiac knihy – Március – a könyv hónapja – Ing. Andrea Bolcsóová

 

Svetový deň vody – A víz világnapja – marec 2023 – Mgr. Jozef Jakab, Mgr. Ágnes Molnár, PaedDr. Zoltán Imrecze, Anna Lakatošová

 

Deň narcisov – deň boja proti rakovine – Nárciszok napja – a rák elleni küzdelem napjamarec 2023 – Mgr. Ágnes Molnár, Mgr. Enikő Jerigov8, Binaka Szabó

 

APRÍL

 

Telesné a duševné zdravie - 1-4. ročník – Testi és lelki egészség - 1-4. évfolyam – 7. apríl 2023 – Mgr. Anita Hubayová, Mgr. Estera Singlárová

 

Deň poézie – A költészet napja - Mgr. Beáta Zagyiová, Mgr. Ladislav Rabec

 

Slovenské tradície a zvyky II. – Szlovák hagyományok és szokások II. – Mgr. Veronika Pelleová Povinská, Mgr. Emese Varga

 

Život v lese - ŠKD 1-4. ročník –Az erdő világa – Iskolai klub 1-4. évfolyam – apríl 2023 – Alžbeta Szekeresová

 

Záhon liečivých rastlín – Gyógynövénysarok – apríl 2023 - Mgr. Iveta Singlárová, Mgr. Jozef Jakab

 

 MÁJ

 

Štáty hovoriace po anglicky – Angolul beszélő országok - PaedDr. Mária Kovácsová, Mgr. Tímea Nagyová

 

Svetový deň včiel – A méhek világnapja – máj 2023 – Gabriela Suvertová

 

JÚN

 

Chráňme svoje životné prostredie! - Óvjuk környezetünket! – 5. jún 2023 - Mgr. Veronika Nágelová, Mgr. Helena Habodászová

 

Exkurzie

 

Návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne 8-9. ročník – Látogatás az ochtinai aragonitbarlangba 8-9. évfolyam – október 2022 - Mgr. Jozef Jakab

 

Návšteva knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote – Látogatás a rimaszombati Matej Hrebenda könyvtárba - marec 2023 – Mgr. Andrea Bolcsóová

 

Po stopách Petőfiho – Petőfi nyomában - máj 2023Mgr. Mária Pilát Deák

 

Kultúrne podujatia

6. október – Október 6. – Aradi vértanúk – 6. október 2022 – Mgr. Beáta Zagyiová, Mgr. Ladislav Rabec

Vianočný program – koledovanie – Karácsonyi program – Betlehemezés – December 2022 – Mgr. Mária Pilát Deák

15. Marec – Március 15. – 15. marec 2023 - Mgr. Beáta Zagyiová, Mgr. Ladislav Rabec

Deň Matiek – Anyák napja – máj 2023 - Mgr. Beáta Zagyiová, Mgr. Katarína Simonová

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.02 - 01.03.2007

Druh inšpekcie: komplexná č. 6186/2005-2006

V školskom roku 2022/2023 na ZŠ nebola vykonaná ani tematická ani komplexná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

1. Hodnotenie učební

Škola má k dispozícii 2 budovy:

A) Námestie Slobody 141, Jesenské

B) Ul. Mieru 245, Jesenské

A) Námestie Slobody 141, Jesenské

Budova na Námestí Slobody 141 je dvojposchodová. Je vybavená 16 učebňami.

Prízemie:

a. 5 učební pre teoretickú výučbu

b. 1 odborná učebňa pre prírodovedné predmety

c. 1 kabinet prírodovedných predmetov

d. 1 bufet

e. 2 sociálne zariadenia - toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá

f. sklad upratovačiek

g. kabinet školníka

1. Poschodie:

a. 4 učebne pre teoretickú výučbu

b. 1 zborovňa - súčasťou zborovne je kuchynský kút

c. 4 kancelárie

d. 1 sklad učebných pomôcok

e. 1 archív

2. Poschodie:

a. 3 učebne pre teoretickú výučbu

b. 1 IKT ucebňa

c. 2 sociálne zariadenia - toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá, výlevka

Vedľajšia budova 1:

a. 2 učebne pre teoretickú výučbu

b. 1 učebňa pre špeciálnu triedu

c. 1 knižnica

Vedľajšia budova 2:

a. 1 sklad učebníc

b. 1 sklad

c. 1 dielňa, 1 multimediálna učebňa

B) Ul. Mieru 245, Jesenské

Budova je Ul. Mieru 245 jednoposchodová. Je vybavená 11 učebňami na teoretické vyučovanie.

Prízemie:

a. 6 učební pre teoretickú výučbu

b. 3 šatne

c. 3 sociálne zariadenia - toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá

Poschodie:

a. 5 učební pre teoretickú výučbu

b. 1 IKT ucebňa

c. 2 kancelárie

d. 1 zborovňa

e. 2 sociálne zariadenia

f. 1 kabinet pre 1. stupeň

- 12 učební je vybavených interaktívnou tabuľou

- učebne sú vyhovujúce po stránke: veľkosti plochy na žiaka

- učebne sú vybavené vhodným školským nábytkom, ktorý zohľadňuje telesnú výšku žiakov, pokryté podlahou PVC, ktorá má veľmi ľahkú údržbu.

2. Telocvičňa

- nakoľko škola nemá vlastnú telocvičňu, hodiny TSV prebiehajú v telocvični obce Jesenské.

3. Učebné pomôcky

- snažíme sa inovovať, dopĺňať učebné pomôcky, výučbový softvér, aby sme skvalitnili vyučovací proces podľa potrieb žiakov aj vyučujúcich.

- vlastníme 40 kusov tabletov pre žiakov a 38 tabletov pre učiteľov z vlastných finančných zdrojov a príspevku MŠVVaŠ.

- IKT učebňu v hlavnej budove sme za pomoci obce Jesenské v rámci projektu vybavili 20 novými počítačmi a 1 serverom.

4. Budova školy

- budova školy patrí obce Jesenské.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

* individuálna integrácia žiakov so ŠVVP

* súťaže: regionálne, okresné, krajské, celoslovenské, medzinárodné

* uplatnenie žiakov - takmer každý žiak sa dostane na zvolenú školu

* bohatý kultúrny život

* vystúpenia v zahraničí

* Venček, tablo, rozlúčka deviatakov so školou

* medziľudské vzťahy - dobrá atmosféra v kolektíve

* relatívne dobrá materiálna vybavenosť školy

* postavenie školy v regióne - obvodný školský úrad

* dobrá dopravná dostupnosť

* tvorivá klíma pracovníkov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

* nízka odbornosť vo vyučovaní hudobnej a výtvarnej výchovy, matematiky

* zlá školská dochádzka

* slabá aktivita žiakov

* slabý prospech žiakov

Návrh opatrení:

* atraktívne formy a metódy vyučovania

* dobrá spolupráca s okolím

* vzájomná úcta a dôvera

* láska k dieťaťu a k práci

* spolupráca s rodičmi

* pravidelná spolupráca s CPPPaP

* ďalšie a sústavné vzdelávanie pedagógov podľa plánu kontinuálneho vzdelávania

Vízia školy: stať sa kvalitnou základnou školou so širokou ponukou vzdelávacích aktivít, s dobrým materiálnym vybavením pre spokojnosť účastníkov výchovno-vzdelávacieho programu a k dosiahnutiu čo najlepších študijných výsledkov.

Chceme byť škola, kde sa žiaci aj učitelia cítia dobre, kde rodičia spolupracujú so školou v prospech dieťaťa aby sa stal úspešným.

Strategické ciele školy: žiakom chceme zabezpečiť kvalitnú výchovu. Vzdelávanie chceme prispôsobiť ich potrebám, posilniť doučovanie a umožniť vzdelávať sa podľa individuálneho plánu, podľa možností zachovať peciálnu triedu, aplikovať nové metódy vo vyučovaní, osvojenie učiva sústrediť na vyučovacie hodiny, zlepšiť školskú dochádzku zaktraktívnením školskeho prostredia a inovatívnymi metódami výučby, ponúkať talentovaným žiakom širokú škálu možností rozvoja.

Špecifické ciele: zlepšiť školskú dochádzku aspoň o 10%.

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 33, z toho 7 žiakov navštevovalo špeciálnu triedu v 8. ročníku.

Počet integrovaných žiakov v bežných triedach k 30.06.2023

1.      ročník

1

2.      ročník

1

3.      ročník

2

4.      ročník

5

5.      ročník

6

6.      ročník

5

7.      ročník

1

8.      ročník

0

9.      ročník

5

Spolu

26

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 40/ 22 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 38 / 23 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6 / 2 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov13411154579

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ


 KonzervatóriumGym. 4 roč.SOŠ 5 ročnáSOŠ 4.roč.SOŠ 3. roč.SOŠ 2.roč.Odb.Uč.Praktická školaSpolu
Prihlásení z 9. ročníka055131300137
Prihlásení z nižich ročníkov000005207
Spolu055131352144

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

 KonzervatóriumGym. 4.roč.SOŠ 5.roč.SOŠ 4.roč.SOŠ 3.roč.SOŠ 2.roč.Odb. Uč.Praktická školaSpolu
Prijatí055131352144

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJEPCEKOESVETVFYZGEGHRAHUVCHEINFINFKMU
1.A          1    
1.B          1,75    
2.A          1    
2.B          1,6    
3.S2,17         1,56  1,39 
3.M2,41         1,44  1,5 
4.A1,75         1,24  1,1 
4.B3,29         1,59  1,94 
5.A1,951,951,7     2,3 1  1,25 
5.B3,163,162,92     3,48 1,04  1,96 
5.C3,853,653,65     3,5 1,25  2,43 
6.A1,882,162,4    1,641,92 1  1,32 
6.B3,423,193,38    2,853,42 1,12  2 
6.C4,113,843,84    4,164,05 1,68  3,05 
7.A1,591,942    1,882,06 12,24 1,06 
7.B3,223,783,26    3,392,87 1,133,87 2,22 
7.C3,673,853,85    3,634,07 13,67 2,89 
8.A2,42,522,4    2,562,4 1,442,96 1,52 
8.B3,713,683,79    3,962,86 1,613,89 2,25 
8.D 2,672,67    2,53,33 1  1,67 
9.A1,541,421,75    1,631,5  1,83 1,17 
9.B2,833,172,89    3,332,72  3,78 1 

TriedaKZSMJLMATMEVNAVNEJOBNOBVPEPPCPPVCPZCPRIPRVPVO
1.A 1,471,2           1,6
1.B 3,833,75           2,33
2.A 1,51,63           1,31
2.B 3,43,8       1   2,71
3.S 2,172,28       1  1,89 
3.M 2,942,56       1,38  2,63 
4.A 2,142,19       1,05  1,9 
4.B 3,473,24       1,41  3,12 
5.A 2,21,95            
5.B 3,123,52            
5.C 3,934,14       2    
6.A 1,962,64   1,52        
6.B 3,083,15   2,69        
6.C 4,114,26   3,26        
7.A 2,822,41   1,41        
7.B 3,614,22   2,91        
7.C 4,113,96   3,11        
8.A 2,562,8   2,04        
8.B 3,794,04   2,64        
8.D 2,832,33   2   1,17    
9.A 1,962,08   1,25        
9.B 3,444   2,89        

TriedaRGVSLKSJLSMZSVYSPRSVPTHDTSVTEVTDAVUCVYSVLAVYU
1.A   1,47 1  1      
1.B   3,75 1,67  1,42      
2.A   1,5 1  1      
2.B   3,71 1,33  1,27  1   
3.S   2,22 1,33  1    2,06 
3.M   2,94 1,38  1,44    2,75 
4.A   2,24 1  1,1    2,24 
4.B   3,53 1,41  1,35    3 
5.A   2,45 1 11      
5.B   3,64 1,08 11      
5.C   4,14 1,64 1,121,07    4 
6.A   2,52 1 11,04      
6.B   3,73 1 1,081,35      
6.C   4,37 2 2,051,16      
7.A   2,47 1 11      
7.B   3,96 1,3 11,04      
7.C   4,15 1,26 1,151      
8.A   2,92 1,08 11,16      
8.B   4,25 1,39 1,291,26      
8.D   3,17 1  1,17      
9.A   2,21 1 11      
9.B   3,83 1 11,17      

TriedaVYVKOMZPVZEM
1.A1   
1.B1,92   
2.A1   
2.B1,47   
3.S1,11   
3.M1,38   
4.A1,19   
4.B1,65   
5.A1   
5.B1,04   
5.C1,18   
6.A1   
6.B1,04   
6.C1,37   
7.A1   
7.B1,09   
7.C1   
8.A1,16   
8.B1,68   
8.D1,5   
9.A1   
9.B1,11   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A151500
1.B131121
2.A191903
2.B15960
3.S181620
3.M191543
4.A222110
4.B191450
5.A252505
5.B282533
5.C2919101
6.A272702
6.B282352
6.C2615107
7.A171700
7.B251872
7.C292182
8.A292724
8.B2919101
8.D7701
9.A242400
9.B232125

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov normatív: 1 142 476 EUR (osobné náklady 975 873 EUR, prevádzkové 134 953 EUR na žiakov sosociálne znevýhodneného prostrediaa 31 650 EUR.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ŠKD dotácia od obecného úradu Jesenské 55 068 EUR.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 13 727 EUR použité na osobné náklady a prevádzkové náklady.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: poplatky za ŠKD vo výške 1 924 EUR na nákup materiálu.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: žiadne.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čítaj, aby si rozumel! - Olvasd el, hogy értsd!12 Mgr. Katarína Simonová
Čítať je dobré - Olvasni jó13 Mgr. Estera Singlárová
Floorball - Floorball25 Mgr. Jozef Jakab
Fotografovanie - Fotózás26 Mgr. Ladislav Rabec
Geografický krúžok - Geográfia szakkör12 Mgr. Jozef Jakab
Hravá angličtina - Játékosan angolul26 Mgr. Tímea Nagyová
Hravá matematika - Játékos matematika18 Mgr. Veronika Nágelová
Hudobní divadelníci - Zenés színjátszók20 Mgr. Mária Pilát Deák
Matematický krúžok - Matematikai szakkör15 Mgr. Szilvia Bató Szabó
Mažoretky - Mazsorett19 Mgr. Angelika Hriňová
Mini mažoretky - Kis mazsorettek12 Mgr. Bianka Tóthová
Mladé šikulky - Ügyeskék23 Mgr. Edita Šrámeková
Pántlika - Népdalcsoport23 Mgr. Ágnes Molnár
Rozprávkový krúžok - Mese, mese, mátka15 Mgr. Adriena Greksa
Rozprázkový svet - Mesevilág12 Mgr. Perla Verébová
Skupina X - X csapat27 Mgr. Iveta Singlárová
Snažme sa! - Igyekezzünk!17 Mgr. Veronika Pelleová Povinská
Spevokol - Énekkar14 Mgr. Anita Hubayová
Spolu to dokážeme11 Ing. Andrea Bolcsóová
Šachový krúžok - Sakk-kör18 PaedDr. Zoltán Imrecze
ŠKD 123 Alžbeta Szekeresová
ŠKD 222 Bc. Veronika Speváková
ŠKD 327 Zuzana Pálová
ŠKD 424 Mariana Zagyiová
Športový krúžok - Sportkör25 Mgr. Norbert Czene
Štebotavce - Csicsergők26 Gabriela Šuvertová
Tvorivá dielňa - Alkotóműhely10 Mgr. Edit Suhajda
Učme sa spolu - Tanuljunk együtt16 Mgr. Helena Habodászová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi:

- konzultácie osobne alebo elektronicky (edupage, e-mail, telefón),

- o výchovno - vzdelávacích výsledkoch a akciách boli rodičia informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, telefonicky.

V školskom roku boli usporiadané 3 rodičovské stretnutia, ktoré sa ukskutočnili prezenčne.

Rodičia našich žiakov sú členmi "Združenia maďarských rodičov na Slovensku".

Pedagogický zamestnanci majú vypracovaný časový harmonogram na konzultácie s rodičmi.

Výchovná poradkyňa vykonáva poradenskú činnosť pre rodičov deviatakov pri voľbe povolania ako aj pri vyskytujúcich sa problémoch s učením a správaním žiakov.

Spoluprácu s rodičmi môžeme hodnotiť pozitívne aj negatívne. Značný počet rodičov prichádza do školy vtedy, ak niečo potrebuje alebo riešiť konflikty. Väčšina konfliktov medzi žiakmi sa ale podarí riešiť na úrovni triednych učiteľov. Rodičia žikaov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprejevujú dostatočný záujem o prácu svojho dieťaťa v škole a o jeho napredovanie.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Spolupracujeme s miestnymi organizáciami:

* Obec Jesenské

* Materská škola Jesenské

* Komunitné centrum Jesenské

* Kompas s r. o.

* Združenie dobrovoľných hasičov Jesenské

Medializácia výsledkov:

Medializáciu výsledkov školy a zverejňovanie aktuálnych informácií zabezpečujeme prostredníctvom webstránky školy a facebook stránky školy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Kovácsová

V Jesenskom, 4. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled odporúča zriaďovateľovi Obec Jesenské schváliť "Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023".

Predseda Rady školy pri Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled: Mgr. Angelika Hriňová

........................................................................

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Jesenské schvaľuje "Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled " za školský rok 2022/2023 uznesením č.: .......................... zo dňa......................

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria