Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským -
Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled 
Adresa školyNámestie Slobody 141
Telefón+421 x 047/5698425
E-mailjesenske@zsszombathyho.sk
WWW stránkahttps://www.zsszombathyho.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Katarína Kovácsová0917699924jesenske@zsszombathyho.sk
ZRŠIng. Erika Makó Kovács0907884304jesenske@zsszombathyho.sk
ZRŠIng. Ágnes Sósik0905627084jesenske@zsszombathyho.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Angelika Hriňová
pedagogickí zamestnanciMgr. Oliver Pelle
ostatní zamestnanciAttila Nemeš
zástupcovia rodičovMgr. Ágnes Molnár
 Andrea Bartová
 Ing. Tímea Vargová
 Mgr. Annamária Vincze
zástupca zriaďovateľaLadislav Barta
 Ing. Tibor Borbás
 Ing. Attila Pál
 Zuzana Csobová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Jesenské
SídloObecný úrad Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
Telefón+421475698283
E-mailobec@jesenske.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Členovia Rady školy sa stretli v školskom roku 2021/2022 dvakrát - 13. októbra 2021 a 27. apríla 2022.

V rámci prvého zasadnutia bol navrhnutý a schválený plán zasadnutí rady školy na školský rok 2021/2022, bola prerokovaná výchovná správa a správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021. Rada školy bola oboznámená s personálnym obsadením a počtom tried v školskom roku 2021/2022, ročným plánom a školským poriadkom školy, čerpaním financií v školskom roku 2020/2021, s projektmi a aktivitami, ktoré sa uskutočnili v školskom roku 2020/2021.

V rámci druhého zasadnutia boli vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky a aktivity za 1. polrok v školskom roku 2021/2022 a boli oboznámené plánované aktivity v 2. polroku.

Činnosť poradných orgánov - MZ, PK - prebiehala podľa plánu zasadnutí. Podrobná činnosť MZ a PK je popísaná vo vyhodnocovacej správe MZ a PK za školsky rok 2021/2022.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Rada školy Mgr. Angelika Hriňová 
ZO OZMgr. Edita ŠrámekováZástupca zamestnancov
Zväz maď. pedagógovMgr. Ladislav Rabec
Zväz maďarských rodičov pri ZŠ s VJM V.Szombathyho Ing. Tímea Vargová
Metodické združeniaMgr. Katarína Simonová1. stupeň
Pálová ZuzanaŠKD
Predmetové komisieMgr. Beáta ZagyiováJazyky
 Mgr. Marta VeresováSpoločenskovedné predmety
Mgr. Oliver PellePrírodovedné predmety
  

Rada školy pri Základnej škole Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola,

Námestie Slobody 141, Jesenské - Feled

 

Plán zasadnutí na  školský rok 2022 / 2023

 

     V zmysle Štatútu Rady školy pri Základnej škole Viktora Szombathyho s vjm – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody 141, Jesenské - Feled a Doplnku č. 1 bol vypracovaný následný Plán činnosti Rady školy. Zasadnutie sa uskutoční trikrát za rok. Podľa aktuálnej potreby sa členovia Rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda RŠ, prípadne poverený zástupca predsedu. Na RŠ budú prizývaní podľa potreby riaditeľka školy, zástupkyňa , prípadne pedagogickí zamestnanci a rodičia.

 

Harmonogram zasadnutí

September – október 2022
1. Otvorenie 
2. Návrh a schválenie plánu zasadnutí  Rady školy na školský rok 2022/2023 
3. Prerokovanie  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a Výchovného plánu na šk. rok 2021/2022
4. Oboznámenie RŠ s personálnym obsadením a počtom tried v šk. roku 2022/2023 
5. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom 

6. Rozpočet ZŠ - čerpanie financie
7. Oboznámenie s aktivitami a projektmi v ZŠ 
8. Diskusia 
9. Uznesenie, záver
  
Február – marec 2023
1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok v šk. roku 2022/2023 
3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok v šk. roku 2022/2023
4. Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
5. Rôzne
6. Uznesenie – záver 
 

Jún – júl2022
1. Otvorenie
2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za šk. r.2022/2023 
3. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok v šk. roku 2022/2023 
4. Oboznámenie sa o počte  prijatých žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024
5.Vyhodnotenie projektov
6. Návrh plánu práce Rady školy na školský rok 2023/2024 
7. Rôzne
8. Uznesenie – záver

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 462

Počet tried: 23

Podrobnejšie informácie: Prvý stupeň navštevovalo v školskom roku 126 žiakov, druhý strupeň navštevovalo 326 žiakov.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22223343223
počet žiakov302939388373736235462
z toho v ŠKD212425244000098

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet odborných zamestnancovPočet úväzkov odborných zamestnancov
TPP30530500
DPP10110111
Znížený úväzok000000
ZPS000000
Na dohodu100,09000
MD202000

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov23032
vychovávateľov044
asistentov učiteľa055
odborný zemastnanci011
spolu24042

Predmety vyučované nekvalifikovane

5.A

TSV

2

5.A

ETV

1

5.B

MAT

5

5.B

TSV

2

5.B

INF

1

5.B

ETV

1

5.C

SMZ

5

5.C

MAT

5

5:C

TSV

2

5.C

INF

1

5.C

ETV

1

6.A

TSV

2

6.A

INF

1

6.B

MAT

4

6.B

TSV

2

6.B

INF

1

6.C

MAT

4

6.C

TSV

2

6.C

BIO

1

6.C

ETV

1

6.C

INF

1

7.A

ETV

1

7.A

VYV

1

7.A

TSV

2

7.A

INF

1

7.B

MJL

5

7.B

VYV

1

7.B

MAT

4

7.B

INF

1

7.B

TSV

2

7.C

MAT

4

7.C

TSV

2

7.C

INF

1

7.C

MAT

4

7.C

VYV

1

7.D

TSV

2

8.A

MAT

4

8.A

TSV

2

8.A

VYV

1

8.B

MAT

4

8.B

TSV

2

8.B

ETV

1

8.B

INF

1

8.C

TSV

2

8.C

MAT

4

8.C

VYV

1

9.A

TSV

2

9.B

TSV

2

9.B

ETV

1

9.B

VYV

1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiakov našej školy pripravujeme na súťaže a na olympiády, kde získavajú krásne ocenenia a bohaté skúsenosti. Kvôli prerušenému vyučovaniu sa uskutočnilo menej súťaží, ale i tak sa nám podarilo dosiahnuť krásne výsledky.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Klokan25  18 
Pytagoriáda255   
Matekász9  29
Zrínyi Ilona matematická súťaž125  12
Deň poézie2   2
Katedra6    
Hungarikumok3   3
Nyelvész9  4 
Pekná maďarská reč111  
Poznaj slovenskú reč22111
Zlatá krajina1010   
Ipolyi Arnold népmesemondó verseny19 8  
Ján Boľfík výtvarná súťaž33   
Fasiangy na Gemeri a v Malohonte88   
Vianočná pohľadnica1414   
Dúha - výtvarná súťaž5  5 
Divadlo očami detí4    
Galéria talentov - výtvarná súťaž4    
Červené stužky výtvarná súťaž4  4 
Petőfi-Tompa Országos seregszemele177   
Podunajká jar12  12 
Kezemben a kobakom - bábkarský festival12   12
Runové písmo - Váci Karolina Katolikus Egyetem2   2
Grafické plánovanie žiackej knižky 3  3 

Výsledky súťaží – 2021/2022

Tr.

Meno a priezvisko žiaka

Názov súťaže

Kolo

Umiestnenie

1.A

Márton Béres

Attila Szabó

Márton Béres

Eszter Szanyiová

Zalán Tóth

Eszter Szanyiová

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Petőfi-Tompa seregsz.

Petőfi-Tompa seregsz.

Ipolyi A. mesem. v.

Ipolyi A. mesem. v.

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

100 %

100 %

Bronzové p.

Strieborné p.

Bronzové p.

Strieborné p.

2.S

Fejes Áron Csaba

Stefánia Pelleová

Štefánia Pelleová

Mátyás Imrecze

Fejes Áron Csaba

Stefánia Pelleová

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Zrínyi I.-matemat.

Petőfi-Tompa seregsz.

Petőfi-Tompa seregsz.

Petőfi-Tompa seregsz.

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

87,78 %

94,44 %

2. miesto

Strieborné p.

Strieborné p.

Bronzové p.

3.A

Dávid Borbás

Boglárka Zagyiová

Boglárka Zagyiová

Dávid Borbás

Viktoória Szabóová

Ladislav Kovács

Pytagoriáda

Pytagoriáda

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Ipolyi A. mesem. v.

Ipolyi A. mesem. v.

Okresné kolo

Okresné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

20.-24. miesto

52.-64. miesto

90,00 %

80,00 %

Bronzové p.

Bronzové p.

4.A

Máté Péter Varga

Bence Singlár

Bence Singlár

Olivér Pelle

Bence Singlár

Olivér Pelle

Máté Péter Varga

Pytagoriáda

Pytagoriáda

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Zrínyi I.-matemat.

Zrínyi I.-matemat.

Ipolyi A. mesem. v.

Okresné kolo

Okresné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Úspešný riešiteľ

Úspešný riešiteľ

76,67 %

81,11 %

8. miesto

10. miesto

Strieborné p.

5.A

Emese Tóth

Róbert Sendrei

Emese Tóth

Bianka Pálová

Bianka Pálová

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Matekász

Matekász

Ipolyi A. mesem. v.

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

77,50 %

72,50 %

 

 

Strieborné p.

6.A

Dominik Barta

Róbert Bari

Ibolya Balogová

Dominik Barta

Róbert Barta

Daniel Šaranko

Pytagoriáda

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Zrínyi I.-matemat.

Zrínyi I.-matemat.

Zrínyi I.-matemat.

Okresné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Úspešný riešiteľ

67,50 %

70,00 %

3. miesto

4. miesto

7. miesto

7.A

Daniel Nagy

Dávid Antal

Antal Dávid

Jesseica Bohóová

Tünde Danyiová

Miriam Ruszóová

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Matekász

Ipolyi A. mesem. v.

Ipolyi A. mesem. v.

Ipolyi A. mesem. v.

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

57,50 %

70,00 %

 

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.


 

8.A

Bíborka Fejesová

Máté Singlár

Bíborka Fejesová

Máté Singlár

Bíborka Fejesová

Máté Singlár

Bíborka Fejesová

Máté Singlár

Virág Lilla Molnár

Máté Singlár

Virág Lilla Molnár

Balázs Tóth

Bíborka Fejesová

Karolina Daniová

Bíborka Fejesová

Emma Habodászová

Justin Matovics

Virág Lilla Molnár

Kornélia Ruszóová

Máté Singlár

Balázs Tóth

Zsombor Vincze

Karolina Daniová

Bíborka Fejesová

Emma Habodászová

Justin Matovics

Virág Lilla Molnár

Máté Singlár

Balázs Tóth

Zsombor Vincze

Bíborka Fejesová

Bíborka Fejesová

Bíborka Fejesová

 

Karolina Daniová

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Zrínyi I.-matemat.

Zrínyi I.-matemat.

Matekász

Matekász

Hungarikumok

Hungarikumok

Hungarikumok

Katedra liter. s.

Katedra liter. s.

Katedra liter. s.

Poznaj slovenskú reč

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Kezemben a kobakom

Vianočná pohľadnica

Červené stužky

Runové písmo Váci Karolina Kat. Egyetem

Runové písmo Váci Karolina Kat. Egyetem

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Okresné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Národné kolo

Medzinárodné kolo

 

Medzinárodné kolo

88,33 %

84,17 %

11. miesto

12. miesto

 

 

6. miesto

6. miesto

6. miesto

14. miesto

14. miesto

14. miesto

 

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

Zlaté p.

1. miesto

1. miesto

1. miesto

 

3. miesto

9.A

Margaréta Miskeiová

Dániel Barta

Agneša Mátéová

Máté Nagy

Dávid Ruszó

Leonard Szitai

Ondrej Váradi

Dávid Ruszó

Mat. Klokan

Mat. Klokan

Petőfi-Tompa seregsz.

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Podunajská jar

Kezemben a kobakom

Medzinárodné kolo

Medzinárodné kolo

Okresné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Národné kolo

Medzinárodné kolo

64,17 %

80,83 %

Bronzové p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Strieborné p.

Zlaté p.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Kultúrne podujatia v školskom roku 2021/2022:

- Vianoce - sviatočný príhovor žiakov prostredníctvom krátkeho videa online

- 15. marec - pamätný deň pri pamätníku Vécseyho

- oslávenie dňa matiek v rámci jednotlivých tried

- Deň obce Jesenské - vystúpenie bábkarskej skupiny Meseláda

- prestavenie dramatizácie novely Mikszátha K. - Kiscsizmák v rámci letnej univerzity pre pedagógov v Rimavskej Sobote

Ďalšie aktivity:

- zber papiera - vyhodnotený v prvom a aj druhom polroku

- zber vrchnákov z plastových fliaš

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

Národný projekt NPPoP - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v základných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Projekt NPPoP sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V školskom roku 2021/2022 bol vytvorený podporný tím pozostávajúci z dvoch pedagogických asistentov a jedného sociálneho pedagóga.

Školské ovocie - projekt

Aj v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu Školské ovocie za účelom zabezpečenia ovocia pre žiakov raz týždenne. Cieľom bolo aj zdôrazniť dôležitosť zdravého stravovania a konzumácie ovocia.


Projekty

SEPTEMBER

Deň rozprávok -  A mese napja – 30.9.2021 – 1 – 4. roč. - Mgr. Katarína Simonová, Mgr. Perla Verébová

Projekt János vitéz-  János vitéz projekt – 20.9. – 24.9.2021 - Mária Kovácsová, PaeDr., Veronika Pelle Povinská Mgr.

Európsky deň jazykov - A nyelvek európai napja – 27.9. – 1.10.2021 - Andrea Szekfűová, Mgr.

Európsky týždeň športu – Európai sport hete - 23.9.-30.9., aktivity do 15.10.2021 - Bc. N. Czene

OKTÓBER

Ochrana zvierat - Szeresd és védd az állatokat – október 2021 - Mgr. Diana Deák Ondrejcsáková, Mgr. Adriena Pálová   

Týždeň Zdravej výživy – Egészséges táplálkozás hete – október – Mgr. Iveta Singlárová

Úcta k starším – Az idősek tisztelete – október 2021 – Zuzana Pálová

NOVEMBER

Ľudské práva – Emberi jogok – november – december 2021 – PaedDr. Zoltán Imrecze, Mgr. Marta Vereseová

DECEMBER

Spoznávanie ľudových zvykov – Népi hagyományok megismerése – december 2021 – Veronika Speváková

MAREC

V ríši kníh – A könyvek birodalmában – 28.3. – 1.4.2022 - Mária Pilát Deák, Mgr.

APRÍL

Fyzické a mentálne zdravie - A testi és lelki egészség - 7.4.2022. - Mgr. Veronika Nágelová, Mgr. Helena Habodászová

Štáty hovoriace po anglicky- Angolul beszélő országok – apríl 2022 – Mária Kovácsová, PaeDr.

Deň poézie  – A költészet napja – 11.4.2022 - Ladislav Rabec, Mgr.

Čítateľská súťaž v anglickom jazyku / Angol nyelvű olvasási verseny – apríl 2022 – PaedDr. Mária Kovácsová, Mgr. Tímea Nagyová, Ing. Agneša Sósiková

Deň Zeme – A Föld napja – apríl – Mgr. Jozef Jakab

Ochrana príroody – Védd a természetet – apríl 2022 – Alžbeta Szekeresová

Týždeň Vedy a techniky - Tudomány és technika hete 2022.4. 12-13., 5-9. roč. – Mgr. Oliver Pelle, Mgr. Angelika Hriňová

MÁJ

Svetový deň včiel – A méhek világnapja – 20.5.2022 – Mgr. Jozef Jakab

JÚN

Chráňme životné prostredie! - Óvjuk környezetünket! - Mgr. Anita Hubayová, Mgr. Estera Singlár – 6.6.2022

EXKURZIE

Literárna exkurzia –„ Vslužbách Mateja Hrebendu „ –Návšteva knižnice Mateja Hrebendu v Rim. Sobote - Irodalmi tanulmányút- „ Matej Hrebenda szolgálatában“ –látogatás a  rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárba – marec 2022 - Andrea Bolcsóová, Mgr.    

Literárna exkurzia – „Po stopách Petőfiho v Novohrade a v Gemeri“ - Irodalmi tanulmányút – „Petőfi nyomában Gömör és Nógrád megyében“ – máj 2022 - Mária Kovácsová, PaedDr.

Hvezdáreň – Rimavská Sobota – Csillagvizsgáló Rimaszombat – máj 2022 – Mgr. Katarína Simonová      

Ďalšie aktivity:

1.      Október 6. – Spomienka na 13 mučenikov z Aradu – kultúrny program - Október 6. Az aradi vértanukra emlékezünk – ünnepi műsor az iskolarádióban – 8.A, koszorúzás

2.      Ochrana života a zdravia  - cvičenie - Az élet és az egészség védelme gyakorlat – 2021.9.13. – 1-9. roč.

3.      Svetový deň umývania rúk - A kézmosás világnapja projekt – 2021.9.26. – 1-4. roč.

4.      Svetový deň školských knižníc - Az iskolai könyvtárak világnapja – 2021. okt., 1-4. roč.

5.      Vyreezávanie tekvíc - Tökfaragás – 2021.10.27., 1-4. roč.

6.      Svetový deň zvierat - Az állatok világnapja – 2021. nov., 1-4. roč.

7.      Ľudové zvyky na Martina - Márton napi szokások – 2021. nov., 1.A

8.      Strom a človek pedagogický projekt - A fa és az ember pedagógiai projekt – 2021. nov. – 6.A

9.      Advent v škole - Advent az iskolában – 2021. dec., 1-4. roč.

10.  Mikuláš v škole - Mikulás az iskolában – 2021. dec. 6., 1-4. roč.

11.  Ľudové zvyky na Luciu - Luca napi szokások – 2021. 12.13., 1-4. roč.

12.  Týždeň tradícií na Gemeri - GHH – 2021.12.15., 1-4. roč.

13.  Príprava vtáčich kŕmidiel - Madáretetők készítése – 2021. december, 1-4. roč.

14.  Svetový deň snehuliakov - Hóemberek világnapja – 2022. 1.18., 1-4. roč.

15.  Svetový deň ježkov - A sünök világnapja – 2022.2.2, 1-4. roč.

16.  Fašiangy v škole - Farsang az iskolában – 2022. febr., 1-4. roč.

17.  15. Marec – kultúrny program - Március 15. – emlékműsor – 1-9. roč., koszorúzás

18.  Svetový deň vody - A víz világnapja – 2022.3.22., 1-4. roč.

19. Deň Viktora Szombathyho Szombathy Viktor Nap – 1-9. roč.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27.02 - 01.03.2007

Druh inšpekcie: komplexná č. 6186/2005-2006

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2005/2006, uveďte predmety a oblasti, v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

* veľmi dobrá - aktivity školy, rozvíjanie schopnosti žiakov, estetické cítenie

* dobrá - kvalita vyučovania, rozvoj osobnosti žiakov , mat.-technické vybavenie, priestorové

podmienky, koncepčné zámery školy, plánovanie, informačný systém, vedenie pedagogickej

dokumentácie, preventívne a multidisciplinárne aktivity

* priemernej úrovni - v kvalite priebehu výsledkov výchovy a vzdelávania, kvalita učenia sa žiakmi

Škola vytvára dobré podmienky pre rozvoj osobnosti žiakov.

Vedenie školy sa dobre orientuje v legislatíve a v praxi ju aplikuje.

Celkové hodnotenie školy je na rovnakej úrovni ako priemerné hodnotenie škôl v SR a v Banskobystrickom kraji.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

1. Hodnotenie učební

Škola má k dispozícii 2 budovy:

A) Námestie Slobody 141, Jesenské

B) Ul. Mieru 245, Jesenské

A) Námestie Slobody 141, Jesenské

Budova na Námestí Slobody 141 je jednoposchodová. Je vybavená 12 učebňami na teoretické vyučovanie.

Prízemie:

a. 5 učební pre teoretickú výučbu

b. 1 odborná učebňa pre prírodovedné predmety

c. 1 kabinet prírodovedných predmetov

d. 1 bufet

e. 2 sociálne zariadenia - toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá

f. sklad upratovačiek

g. kabinet školníka

Poschodie:

a. 4 učebne pre teoretickú výučbu

b. 1 zborovňa - súčasťou zborovne je kuchynský kút

c. 4 kancelárie

d. 3 sklady -

e. 1 kabinet pre prírodovedné predmety - bol zrušený začatím prestavby budovy. V mieste kabinetu je plánovaná výstavba schodiska na ďalšie poschodie.

Vedľajšia budova 1:

a. 2 učebne pre teoretickú výučbu

b. 1 učebňa pre špeciálnu triedu

c. 1 knižnica - v školskom roku 2021/2022 používaná ako kmeňová učebňa

Vedľajšia budova 2:

a. 1 sklad učebníc

b. 1 sklad

c. 2 dielne - v školskom roku 2021/2022 používané ako kmeňové učebne

B) Ul. Mieru 245, Jesenské

Budova je Ul. Mieru 245 jednoposchodová. Je vybavená 11 učebňami na teoretické vyučovanie.

Prízemie:

a. 6 učební pre teoretickú výučbu

b. 3 šatne

c. 3 sociálne zariadenia - toalety pre chlapcov, toalety pre dievčatá

Poschodie:

a. 6 učební pre teoretickú výučbu

b. 2 kancelárie

c. 1 zborovňa

d. 2 sociálne zariadenia

e. 1 kabinet pre 1. stupeň

- 11 učební je vybavených interaktívnou tabuľou

- učebne sú vyhovujúce po stránke: veľkosti plochy na žiaka

- učebnice sú vybavené vhodným školským nábytkom, ktorý zohľadňuje telesnú výšku žiakov, pokryté podlahou PVC, ktorá má veľmi ľahkú údržbu. Vymenili sa svetlá na chodbách a v triedach.

2. Telocvičňa

- nakoľko škola nemá vlastnú telocvičňu, hodiny TSV prebiehajú v telocvični obce Jesenské.

3. Učebné pomôcky

- snažíme sa inovovať, dopĺňať učebné pomôcky, výučbový softvér, aby sme skvalitnili vyučovací proces podľa potrieb žiakov aj vyučujúcich.

- vlastníme 40 kusov tabletov pre žiakov a 38 tabletov pre učiteľov z vlastných finančných zdrojov a príspevku MŠVVaŠ.

- v IKT učebni sme vylepšili vybavenie o 10 nových počítačov

- doplnili sme IKT vyabavenie školy o 20 nových notebookov

4. Budova školy

- budova školy patrí obce Jesenské, máme ju v prenájme. V školskom roku 2021/2022 sa začali stavebné práce v hlavnej budove. Cieľom bola výstavba ďalšieho poschodia so štyrmi miestnosťami. Jedno z nich bude slúžiť ako IKT učebňa, ďalšie tri miestnosti budú slúžiť ako učebne pre teoretickú výučbu - kmeňové triedy.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

* individuálna integrácia žiakov so ŠVVP

* súťaže: regionálne, okresné, krajské, celoslovenské, medzinárodné

* uplatnenie žiakov - každý žiak sa dostane na zvolenú školu

* bohatý kultúrny život

* detské tábory

* vystúpenia v zahraničí

* prvý ples, tablo, rozlúčka deviatakov so školou

* medziľudské vzťahy - dobrá atmosféra v kolektíve

* dobrá materiálna vybavenosť školy

* postavenie školy v regióne - obvodný školský úrad

* dobrá dopravná dostupnosť

* tvorivá klíma pracovníkov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

* nízka odbornosť vo vyučovaní hudobnej a výtvarnej výchovy, matematiky

* zlá školská dochádzka

* slabá aktivita žiakov

Návrh opatrení:

* atraktívne formy a metódy vyučovania

* dobrá spolupráca s okolím

* vzájomná úcta a dôvera

* láska k dieťaťu a k práci

* ďalšie a sústavné vzdelávanie pedagógov podľa plánu kontinuálneho vzdelávania

Vízia školy: stať sa kvalitnou základnou školou so širokou ponukou vzdelávacích aktivít, s dobrým materiálnym vybavením pre spokojnosť účastníkov výchovno-vzdelávacieho programu a k dosiahnutiu čo najlepších študijných výsledkov.

Chceme byť škola, kde sa žiaci aj učitelia cítia dobre, kde rodičia spolupracujú so školou v prospech dieťaťa aby sa stal úspešným.

Strategické ciele školy: žiakom chceme zabezpečiť kvalitnú výchovu. Vzdelávanie chceme prispôsobiť ich potrebám, posilniť doučovanie a umožniť vzdelávať sa podľa individuálneho plánu, podľa možností zaviesť špeciálne triedy, aplikovať nové metódy vo vyučovaní, osvojenie učiva sústrediť na vyučovacie hodiny, zlepšiť školskú dochádzku zaktraktívnením školskeho prostredia a inovatívnymi metódami výučby.

Špecifické ciele: zlepšiť školskú dochádzku aspoň o 10%

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 33, z toho 7 žiakov navštevovalo špeciálnu triedu v 7. ročníku.

Počet integrovaných žiakov v bežných triedach k 30.6.2022

1.       ročník

1

 

2.       ročník

0

 

3.       ročník

2

 

4.       ročník

4

 

5.       ročník

6

 

6.       ročník

3

 

7.       ročník

1

 

8.       ročník

5

 

9.       ročník

4

 

Spolu

26

 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka k 30.6.2021- 33

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 1.9.2021 - 30

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou - 3

Naša škola úzko spolupracuje s miestnou materskou školou, usporadúvame spoločné programy, pozývame deti MŠ na niektoré kultúrne podujatia, deti z MŠ /5 ročné/ každoročne navštevujú našich prvákov a majú možnosť vidieť ukážkovú vyučovaciu hodinu. V školskom roku 2021/2022 bola spolupráca s materskou školou obmedzená pre pandémiu Covid-19.

Uskutočnila sa Vianočná besiedka online formou. Detí z MŠ nás navštívili v rámci dňa otvorených dverí a Veľkonočného programu. Naši žiaci navštívili detí na detskom ihrisku MŠ.

Zápis do 1. ročníka bol uskutočnený kombinovanou formou - elektronicky od 1. apría do 15. apríla 2021 a prezenčne od 13. apríla do 15. apríla 2021 na základe harmonogramu určenej podľa bydliska bez prítomnosti detí. Do 1. ročníka sa zapísalo 33 detí, trom deťom bola školská dochádzka odložená.

Ukončenie povinnej školskej dochádzky - v školskom roku 2021/2022 povinnú školskú dochádzky ukončilo 58 žiakov.

A) v špeciálnej triede - 1 žiak

B) na prvom stupni - 1 žiak

C) v ročníkoch 5-8. - 26 žiakov

D) v deviatom ročníku - 30 žiakov


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1167133058

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ


 KonzervatóriumGym. 4 roč.SOŠ 5 ročnáSOŠ 4.roč.SOŠ 3. roč.SOŠ 2.roč.Odb.Uč.Praktická školaSpolu
Prihlásení z 9. ročníka1169700226
Prihlásení z nižich ročníkov000007108
Spolu1169771234

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

 KonzervatóriumGym. 4.roč.SOŠ 5.roč.SOŠ 4.roč.SOŠ 3.roč.SOŠ 2.roč.Odb. Uč.Praktická školaSpolu
Prijatí1169771234

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFMJLMATOBNPVCPRVPVOSMZ
1.A               
1.B               
2.S     1,21  2,072,21   1,292
2.M     1,14  2,642,64   2,212,71
3.A1,74    1,05 1,261,682 11,68 2,16
3.B3,11    1,11 1,743,213 1,632,74 3,26
4.A2,16    1 12,052,37 12,11 2,05
4.B3,79    1,29 1,863,933,86 13 4,07
5.A1,961,881,84 1,81 1,081,922,16    2,2
5.B3,153,083,12 2,461 2,382,963,19    3,35
5.C3,653,73,78 3,611,22 2,964,044,09    4,04
6.A2,482,522,742,172,911,09 1,132,222,871,61   2,7
6.B3,133,433,33,33,351,35 2,833,353,832,87   3,87
6.C3,83,563,923,523,61,76 2,924,084,043,32   4,12
7.A2,32,422,252,3512,551,22,52,91,75   2,7
7.B3,594,143,273,733,321,453,732,643,683,322,41   3,86
7.C3,843,743,423,953,631,533,472,953,9542,84   3,95
7.D 2,331,51,332,671 1,172,521,51,17  3,17
8.A1,631,711,881,421,8311,8811,832,041,29   2,21
8.B3,283,333,783,443,1712,942,723,614,112,94   4,06
8.C3,673,843,933,871,933,672,44,23,83,07   4,07
9.A2,222,722,52,062,44 2,561,332,782,611,39   2,61
9.B2,943,763,242,883,35 3,591,653,713,352,71   3,71

TriedaSPRTHDTSVVLAVYV
1.A1    
1.B1,57    
2.S1 1 1
2.M1,14 1,36 1,14
3.A1,05 1,051,741,05
3.B1,16 1,422,681,84
4.A1 12,051,37
4.B1,5 13,51,14
5.A111,04 1
5.B11,311,31 1
5.C1,522,391,3 1,22
6.A111,09 1
6.B1,431,71,7 1,04
6.C1,442,561,4 1,2
7.A111,05 1
7.B1,1822,18 1,18
7.C1,372,051 1,68
7.D1 1 1,33
8.A111 1
8.B1,061,671,56 1,17
8.C2,332,332,13 1,67
9.A11,111 1,06
9.B1,471,411,63 1,47

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161402
1.B141220
2.S141310
2.M151041
3.A191810
3.B201451
4.A191900
4.B19955
5.A262411
5.B302334
5.C271764
6.A242211
6.B242121
6.C251960
7.A221912
7.B231661
7.C211542
7.D7601
8.A242400
8.B211443
8.C171142
9.A181620
9.B171250

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov normatív: 1 061 503 EUR (osobné náklady 911 888 EUR, prevádzkové 120 215 EUR a na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 29 400 EUR).

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených ŠKD dotácia od obecného úradu Jesenské 44 100 EUR.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 13 760 EUR použité na osobné náklady a prevádzkové náklady v pomere 1:1.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: poplatky za ŠKD vo výške 1 630 EUR na nákup materiálu.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: žiadne.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2021/2022 žiaci navštevovali nasledovné krúžky:

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bavíme sa po slovensky - Szlovákul beszélünk231Ing. Andrea Bolcsóová
Čitateľský krúžok - Olvasni jó141Mgr. Estera Singlárová
Dopravný krúžok - Közlekedési szakkör241Mgr. Norbert Czene
English Speaking Countries151Mgr. Tímea Naygová
Fotografovanie - Fotózás151Mgr. Ladisalv Rabec
Hravá angličtina - Játékosan angolul191Mgr. Diana Deák Ondrejcsáková
Hudba, spev a tanec - Zene, ének, tánc141Mgr. Anita Hubayová
Chemický krúžok - Kémia szakkör161Mgr. Jozef Jakab
Informatický krúžok - Informatika szakkör201Mgr. Oliver Pelle
Krúžok nadaných detí - Tehetséggondozó szakkör141PaedDr. Zoltán Imrecze
Literárny krúžok - Irodalmi szakkör221Mgr. Marta Veresová
Mažoretky - Mazsorett201Mgr. Angelika Hriňová
Počítajme spolu - Számoljunk együtt191Mgr. Veronika Nágelová
Rómska kultúra - Roma kultúra181Anna Lakatošová
Rozprávkovo - Mesevilág111Mgr. Perla Verébová
Rozprávkový krúžok - Mese, mese, mátka151Mgr. Katarína Simonová
Sedem farebný svet - Hétszínvilág151Mgr. Adriena Pálová
Slovenská konverzácia - Szlovák konverzáció161Mgr. Veronika Pelleová Povinská
Učme sa hravo! - Játékos tanulás241PaedDr. Mária Kovácsová
Učme sa spolu - Tanuljunk együtt 171Mgr. Helena Habodászová
Učme sa spolu 2 - Tanuljunk együtt 2201Mgr. Beata Zagyiová
Vareška - Főzőcske161Mgr. Andrea Szekfűová
Život tínedžerov - A tinédzserek élete171Mgr. Edita Šrámeková
Žurnalistika - Újságíró szakkör211Mgr. Iveta Singlárová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi:

- konzultácie osobne alebo elektronicky (edupage, e-mail, telefón),

- o výchovno - vzdelávacích výsledkoch a akciách boli rodičia informovaní prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, telefonicky

- spolupracujeme s Centrom pre deti a rodiny v Jesenskom a Centrom pre deti a rodiny Semeteš vo Vysokej nad Kysucou

V školskom roku boli usporiadané 3 rodičovské stretnutia, ktoré sa ukskutočnili prezenčne - v prvom polroku v exteriéry, v druhom polroku v interiéry.

Rodičia našich žiakov sú členmi "Združenia maďarských rodičov na Slovensku".

Pedagogický zamestnanci majú vypracovaný časový harmonogram na konzultácie s rodičmi.

Výchovná poradkyňa vykonáva poradenskú činnosť pre rodičov deviatakov pri voľbe povolania ako aj pri vyskytujúcich sa problémoch s učením a správaním žiakov.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Obmedzenia pre pandémiu COVID-19

MŠVVaŠ nariadlo dištančnú formu vzdelávania v školskom roku 2021/2022 pre druhý stupeň ZŠ v čase od 1. decembra 2021 do 22. decembra 2022.

Okrem toho prezenčná forma vzdelávania bola prerušená podľa výskytu ochorenia v jednotlivých triedach niekoľko krát. Počas prerušenia prezenčného vzdelávania sa žiaci vzdelávali dištančnou formou využitím školskej stránky edupage.

Záver

Vypracovala: Mgr. Katarína Kovácsová

V Jesenskom, 10. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. októbra 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled odporúča zriaďovateľovi Obec Jesenské schváliť "Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022".

Predseda Rady školy pri Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled: Mgr. Angelika Hriňová

........................................................................

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Jesenské schvaľuje "Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled " za školský rok 2021/2022 uznesením č.: .......................... zo dňa......................

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria