Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: jesenske@zsszombathyho.sk alebo +421 x 047/5698425 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ telesnej výchovy pre nižšie stredné vzdelávanie   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2023
Požiadavky:Voľné pracovné miesta 1

Názov školy: Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor
Alapiskola Námestie Slobody 141, Jesenské – Feled

Adresa školy: Námestie slobody 141, 980 02 Jesenské

Kontakt: 047 56 98 425, 0917 699 924, jesenske@zsszombathyho.sk

Dátum nástupu: 01.09.2023

Doba zamestnania: na dobu určitú

Kategória – podkategória: pedagogický zamestnanec - učiteľ II. stupňa ZŠ – s aprobáciou Telesná výchova – plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo Telesnej výchovy pre nižšie stredné vzdelávanie
- podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca pre jednotlivé kategórie PZ a OZ v znení neskorších predpisov – príloha č. 10

Zoznam požadovaných dokladov: overené fotokópie dokladov o absolvovanom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní spolu so žiadosťou uchádzača o voľné pracovné miesto

Iné požiadavky podľa § 9 zákona
č. 138/2019:
potvrdenie o duševnej spôsobilosti a telesnej spôsobilosti pre prácu
pedagogického zamestnanca v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
potvrdenie o zamestnaní
čestné prehlásenie o bezúhonnosti
profesijný životopis
ovládanie štátneho jazyka
ovládanie maďarského jazyka
súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno podať poštou na adresu školy alebo osobne, príp. mailom na e-mailovú adresu: jesenske@zsszombathyho.sk do 15.06.2023.
Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

V Jesenskom dňa 18.5.2023
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie Slobody 141 Jesenské - Feled
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria