Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs.szombathyho@stonline.sk alebo +421 x 047/5698425 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Pedagogický asistent - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:dohodou
Požiadavky:Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie pedagogického asistenta Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled – v rámci Národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské

Termín nástupu
dohodou

Rozsah úväzku
100%

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: a) spôsobilosť na právne úkony,
b) vek nad 18 rokov,
c) úplne stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplne stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplne stredné vzdelanie a Špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo
• vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
d) ovládanie štátneho a maďarského jazyka,
e) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
Iné kritéria a požiadavky:
• predpoklady na výkon prace vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona 6. 552/2003 Z.z.
• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
• práca s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý)
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona § 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Pedagogicky asistent NP PoP“.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor .

Náplň činnosti pedagogického asistenta v základnej škole

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
d) vykonávanie dozoru počas prestávok,
e) sprevádzanie žiakov mimo triedy,
f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2. V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
c) zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
d) organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
e) spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin.
3. V spolupráci s rodinou:
a) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
b) spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.

4. V oblasti vzdelávacích aktivít:
a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť
5. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Magová
riaditeľka školy,
tel. 047/5698425

V Jesenskom dňa 15. januára 2020
 

 
Pozícia:

Psychológ, školský psychológ - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:dohodou
Požiadavky:Základná škola Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské - Feled

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
dohodou

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
A. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie vyučovacieho jazyka - maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý

Potrebné dokumenty
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Školský psychológ NP PoP“.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor .

Náplň činnosti školského psychológa v základnej škole

1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských školách vo svojej územnej pôsobnosti,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ, ZŠ,
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Magová
riaditeľka školy,
tel. 047/5698425
V Jesenskom dňa 15. januára 2020
 

 
Pozícia:

Sociálny pedagóg - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:dohodou
Požiadavky:Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské

Termín nástupu
dohodou

Rozsah úväzku
100%

Vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Sociálny pedagóg NP PoP“.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor.

Náplň činnosti sociálneho pedagóga v základnej škole

1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
3. mapuje sociálno-patologické javy v škole,
4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
14. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Magová
riaditeľka školy,
tel. 047/5698425
V Jesenskom dňa 15. januára 2020
 

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:dohodou
Požiadavky:Školský špeciálny pedagóg - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
dohodou
Rozsah úväzku
100%
Vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Sociálny pedagóg NP PoP“.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný
pohovor.

Náplň činnosti školského špeciálneho pedagóga v základnej škole

1) vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení
2) poskytuje individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom základnej školy a materských škôl
3) uskutočňuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne a sociálne znevýhodneným žiakom
4) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
5) realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,
6) kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie,
7) pravidelne realizuje reedukácie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia, zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier výchovného poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka MŠ, ZŠ, v ktorej pôsobí,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Magová
riaditeľka školy,
tel. 047/5698425
V Jesenskom dňa 15. januára 2020
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria