Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs.szombathyho@stonline.sk alebo +421 x 047/5698425 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Pedagogikcý asistent   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Pedagogický asistent - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie pedagogického asistenta.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
1. september 2020

Rozsah úväzku
100%
Vzdelanie:
Úplne stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplne stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplne stredné vzdelanie a Špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo
- vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky

a) ovládanie štátneho a maďarského jazyka,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť,
d) predpoklady na výkon prace vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona 6. 552/2003 Z.z.
e) samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
f) znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý
Potrebné dokumenty
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis (europass) s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 motivačný list,
 overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Náplň činnosti pedagogického asistenta v základnej škole
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
- bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
- uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
- organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
- vykonávanie dozoru počas prestávok,
- sprevádzanie žiakov mimo triedy,
- pomoc pri príprave učebných pomôcok.

2. V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:
- priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
- návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
- zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
- organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
- spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
3. V spolupráci s rodinou:
- organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
- spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.

4. V oblasti vzdelávacích aktivít:
- účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť
5. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Pedagogicky asistent NP PoP“ do 31. júla 2020.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor .
Kontaktná osoba:
Mgr. Mag Zsuzsanna, riaditeľka školy
Tel.: 0475698425
E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

V Jesenskom dňa 18. júna 2020
 

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Psychológ, školský psychológ - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)

Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie školského psychológa.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
1. september 2020

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie vyučovacieho jazyka - maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý
Potrebné dokumenty
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (europass) s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Náplň činnosti školského psychológa v základnej škole

Školský psychológ v ZŠ:


1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ a materských školách vo svojej územnej pôsobnosti,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ, ZŠ,
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka ZŠ, v ktorej pôsobí,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,
10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Školský psychológ NP PoP“ do 31. júla 2020.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:
Mgr. Mag Zsuzsanna, riaditeľka školy
Tel.: 0475698425
E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

V Jesenskom dňa 18. júna 2020
 

 
Pozícia:

Sociálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Sociálny pedagóg - v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ (NP PoP)
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie sociálneho pedagóga.

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Námestie Slobody 141, Jesenské
Termín nástupu
1. september 2020
Rozsah úväzku
100%
Vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie vyučovacieho jazyka - maďarského.
b) ovládanie štátneho jazyka,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť,
e) znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý
Potrebné dokumenty
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (europass) s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.Náplň činnosti sociálneho pedagóga v základnej škole


Sociálny pedagóg v ZŠ:


1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
3. mapuje sociálno-patologické javy v škole,
4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
14. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu: Námestie slobody 141, 98002 Jesenské, v zalepenej obálke s označením ,,Výberové konanie — Pedagogicky asistent NP PoP“ do 31. júla 2020.
Uchádzač, ktorý spĺňa požadované predpoklady bude písomne alebo telefonicky pozvaný na osobný pohovor.
Kontaktná osoba:
Mgr. Mag Zsuzsanna, riaditeľka školy
Tel.: 0475698425
E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

V Jesenskom dňa 18. júna 2020
 

 
Pozícia:

Učiteľ ZŠ   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie slobody 141, Jesenské – Feled vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 6. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v Školstve a Školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona 6. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície učiteľa ZŠ.
Informácie o pracovnom mieste

Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ s aprobáciou – Matematika, Informatika, Telesná Výchova, Hudobná Výchova, Výtvarná Výchova.

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Termín nástupu: 1. september 2020

Počet študentov školy
460

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie
Pedagogické vzdelanie, vysokoškolské II. stupňa
v odbore
Matematika, Informatika, Telesná Výchova, Geografia, Hudobná Výchova, Výtvarná Výchova

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho a maďarského jazyka,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) bezúhonnosť,
d) predpoklady na výkon prace vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona 6. 552/2003 Z.z.
e) samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
f) znalosť práce s PC - Microsoft Office, Internet pokročilý
Potrebné dokumenty
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis (europass) s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 motivačný list,
 overené fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.

Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom (europass) a potrebné dokumenty posielajte do 20. júla 2020 mailom na adresu: zs.szombathyho@stonline.sk, resp. poštou na adresu:
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola,
Námestie Slobody 141,
980 02 Jesenské

Kontaktná osoba:
Mgr. Mag Zsuzsanna, riaditeľka školy
Tel.: 0475698425
E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

V Jesenskom dňa 18. júna 2020
 

 
Pozícia:

Upratovačka   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola
Námestie Slobody 141 Jesenské – Feled

Pracovná ponuka - Upratovačka

Informácie o pracovnom mieste

Pracovná pozícia
Upratovačka

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Termín nástupu: 1. september 2020

Počet študentov školy
460

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie

Ďalšie požiadavky
a) zdravotná spôsobilosť,
b) bezúhonnosť,
c) samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
Potrebné dokumenty
-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,profesijný štruktúrovaný životopis (europass) s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania – doklad o vzdelaní
-motivačný list,
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
-súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom (europass) a potrebné dokumenty posielajte do 20. júla 2020 mailom na adresu: zs.szombathyho@stonline.sk, resp. poštou na adresu:
Základná škola Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola,
Námestie Slobody 141,
980 02 Jesenské

Kontaktná osoba:
Mgr. Mag Zsuzsanna, riaditeľka školy
Tel.: 0905627084
E-mail: zs.szombathyho@stonline.sk

V Jesenskom dňa 26. júna 2020
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola
    Nám. Slobody 141
    98002, Jesenské
  • +421 x 047/5698425

Fotogaléria