Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ŠKOLSKÁ RADA

Plán zasadnutí na šk.rok: 2018 / 2019

Rada školy pri ZŠ Viktora Szombathyho s vjm – Szombathy Viktor Alapiskola, Námestie Slobody 141, Jesenské – Feled

 

 

Plán zasadnutí na šk.rok: 2018 / 2019

 

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia RŠ. Podľa aktuálnej potreby sa

členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. (7) a podľa

konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

september - október

 

 1. Otvorenie
 2. Privítanie nového člena Rady školy
 3. Prerokovanie a schválenie plánu práce RŠ na školský rok 2018/2019
 4. Oboznámenie a schválenie Hodnotiacej správy za školský rok 2017/2018
 5. Oboznámenie s ročným plánom a školským poriadkom
 6. Oboznámenie s projektmi v ZŠ
 7. Rôzne
 8. Uznesenie – záver

 

február – marec

 

 1. Otvorenie
 2. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 1. polrok šk. r.2018/2019
 3. Vyhodnotenie aktivít za 1.polrok šk. roku 2018/2019
 4. Oboznámenie s aktivitami v 2. polroku
 5. Rôzne
 6. Uznesenie – záver

 

jún - júl

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy
 3. Hodnotenie výchov. – vzdeláv. výsledkov za 2. polrok šk. r.2018/2019
 4. Vyhodnotenie aktivít za 2.polrok šk.roku 2018/2019
 5. Vyhodnotenie projektov
 6. Návrh plánu práce na školský rok 2019/2020
 7. Rôzne
 8. Uznesenie – záver

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Viktora Szombathyho s VJM - Szombathy Viktor Alapiskola
  Nám. Slobody 141
  98002, Jesenské
 • +421 x 047/5698425

Fotogaléria